24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานกำเนิดไม้แกะสลัก และของดีอำเภอแม่ทา

งานกำเนิดไม้แกะสลัก และของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2566

งานกำเนิดไม้แกะสลัก และของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2566 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณบ้านหนองยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งานนี้เป็นงานการจัดแสดงขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งภายในบ้านการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น การแสดงต่างๆ มากมาย

โดยเน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน สร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดูหนังฟรี

อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอที่ประชาชนส่วนใหญ่แกะสลักไม้เป็นอาชีพหลัก ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิม เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน อาชีพการแกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำ สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล