19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมุกดาหาร

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบสานกันมาเป็นเวลานาน และเป็นประเพณีสำคัยประจำจังหวัดมีการจัดขึ้นในทุกๆปี ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 10 พฤศจิกายน 2565 บริเวณ หนองแฝก ตำบลบ้านโพธิ์ไทร จังหวัดมุกดาหาร

การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำสะอาดส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร และหนองสาธารณะหนองแฝก หมู่ 7 บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ไทร การประกวดนางนพมาศและประกวดสาวประเภทสอง การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องในตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในตำบล สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงานสืบไป

ภายในงานนี้ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ไทร การประกวดนางนพมาศและประกวดสาวประเภทสอง การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในตำบล สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น