19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานมหกรรมควายยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก

งานมหกรรมควายยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566

งานมหกรรมควายยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับควายไทย นิทรรศการแนะนำผลงานจากอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก , พิธีสู่ขวัญควาย , การโชว์ควายเผือกและควายแคระแสนรู้ และ การประกวดควายไทย เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย และเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงควายไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มจำนวนควายไทย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางเกษตรกรให้ความสนใจชมควายยักษ์ จำนวนมาก

เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตกระบือคุณภาพ ทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์กระบือ สร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มของกระบือและร่วมอนุรักษ์กระบือไทยมากขึ้น ดูหนังฟรี

นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระบือพื้นเมือง ชิงถ้วยเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก และเงินรางวัล จำนวน 3 ประเภท ซึ่งมีกระบือจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวด คือ กระบือพื้นเมืองสีดำ รุ่นฟันน้ำนม (เพศเมีย/เพศผู้) , รุ่นฟันแท้ 1-2 คู่ (เพศเมีย/เพศผู้) , รุ่นฟันแท้ 3 คู่ (เพศเมีย/เพศผู้) ประเภทกระบือเผือก รุ่นฟันน้ำนม (เพศผู้/เพศเมีย) ประเภทกระบือแคระ (เพศผู้/เพศเมีย) กิจกรรมรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย อาทิ การสู่ขวัญควาย และการอ่านสาสน์ของสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย