09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีคำสั่งให้เลื่อนการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนด

บัดนี้สถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเพื่อเป็นการผ่อนคลายโดยมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีกำหนดจัดงานใหม่ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2564 นี้

ภายในงานมีขบวนแห่บุปผาชาติ และธิดามะขามหวาน การออกร้านค้ามะขามหวาน ชมนิทรรศการความรู้ จากส่วนราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมการประกวดนางสาวนครบาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์