22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสรงน้ำพระธาตุยาคู เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา งานนี้จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 26 พฤษภาคม 2564 บริเวณองค์พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 3 วัน 3 คืน

สำหรับพระธาตุยาคู เป็นหนึ่งโบราณสถาน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ชั้นฐานราก อยู่ในสมัยทวาราวดี ส่วนชั้นถัดมาเป็นการก่อสร้างเพื่อทับในสมัยอยุธยา และชั้นบนสุดเป็นรูปแบบการก่อสร้างในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแปน ดูแลอยู่