09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้า หริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้า หริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้า หริภุญชัย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 กลับมาอีกครั้งสำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้า หริภุญชัย ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ ของจังหวัดลำพูน โดยประเพณีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสักการะบูชา พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่ซึ่งถือว่าเป็นอีก สัญลักษณ์ ของชาวจังหวัดลำพูนอีกด้วย งานนี้จะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 26 พฤษภาคม 2564 บริเวณจัดงาน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ตลอดระยะเวลา 7 วัน

พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของจังหวัดลำพูน เป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่งในจำนวน ๘ แห่งของประเทศไทย เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราชพระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไป ประเพณีสรงน้ำธาตุ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ เป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ประเพณีนี้ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ของประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย มีดังนี้

  1. เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ของวัดพระบรมธาตุหริภุญชัย และนับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป
  2. เพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. เพื่อเป็นการบูชาเสาหลักเมือง ทั้งนี้เพราะประชาชนลำพูนถือว่าเจดีย์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นเสาหลักเมืองทำพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยจึงได้ทำบุญเสาหลักเมืองลำพูนด้วย

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ หรือที่ชาวเหนือ เรียกว่าวันแปดเป็ง หรือวันวิสาขบูชา งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุฯ มักจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๙ ค่ำ เป็นต้นไป

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่จัดขึ้นถึง ๗ วัน ๗ คืน ได้แก่ การแข่งขันตีกลองหลวง การแข่งขันกลองบูชา การประกวดฟ้อนพื้นเมือง การประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา โคมวิสาขะ นอกจากนี้ ยังมีพิธีราษฎร์ และพิธีหลวง อีกด้วย