19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ

ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 อีกหนึ่งประเพณณีคู่เมืองของชาวกระบี่ จัดขึ้นที่ วัดแก้วโกรวาราม จ.กระบี่ ในวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ซึ่งประเพณีนี้ภายในงาน มีกิจกรรมผู้เข้าร่วมสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า และบริการต่างๆ มากมาย ทั้งของฝาก สินค้า otop และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดความผูกพัน เชื่อมโยงคนในชุมชนให้เป็นกลุ่มชนเดี่ยวกันสังคมชาวไทยในภาคใต้ บรรพบุรุษได้เชื่อมโยงศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติไว้หลากหลาย และหนึ่งในประเพณีเหล่านั้น คือ ประเพณี

แห่จาดสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนทำความดี มีศีลธรรม เกรงกลัวการกระทำผิด เชื่อถือว่าการกระทำที่ผิดจารีต ประเพณีศีลธรรมเป็นบาปและอาจต้องได้รับผลบาปตาม วิถีกรรมที่กระทำไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเกิดความรักในบรรพบุรุษ ให้ระลึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษได้กระทำมาแก่ชนรุ่นหลัง ดังนั้นในเทศกาลนี้ คนไทยในภาคใต้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ต่างก็พากันกลับมายังภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อร่วมประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบเป็นประจำทุกปี

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นจาด” หรือ “กระจาด” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ใช้เป็นภาชนะสำหรับใช้วาง ขนมของกินต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ประดับประดาอย่างสวยงามแล้วร่วมกันแห่ไปถวายวัดในวันสารทเดือนสิบของทุกปี ที่นับวันจะหาผู้ที่ทำจาดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ