19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 บริเวณ ทุ่งศรีเมือง และในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานนี้เป็นอีกหนึ่งงานประจำจังหวัดที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี ถือเป็นงานที่มีผู็เข้าร่วมงานจำนวนมากอีกด้วย

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของการพัฒนาบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรม และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้ กลยุทธ์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าการลงทุน สนับสนุนงานวัฒนธรรมประเพณี ให้มีความยิ่งใหญ่ในระดับชาติ และระดับสากล

ภายในงานมีกิจกรรม ให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญ และมีของขายมากมาย จากชาวบ้าน ทั้ง อาหาร สินค้า OTOPนอกจากนี้ยังสามารถขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามตระการตา ประกอบด้วย เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ตามเส้นทางถนนอุปราช-ถนนชยางกูร ซึ่งมีการแสดง 5 จุด คือ

  1. หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
  2. ศาลากลางหลังเก่า
  3. หน้าโรงแรมบัวบูติก
  4. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์)
  5. หน้าปั้มน้ำมัน Esso ชมการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสง สี เสียง และขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)