24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง

เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2566 – 5 มีนาคม 2566 บริเวรชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ในการแสดงโชว์ดอกไม้นาๆพรรณประจำภาคเหนือ โดยงานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 แล้ว

เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับพิธีเปิดงานในช่วงเย็น วันที่ 5 มีนาคม 2565 ดูหนังฟรี

พร้อมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/สินค้าชุมชน และนิทรรศการภายในบริเวณงาน การรับประทานอาหารเย็น (แบบขันโตก) พร้อมชมดนตรีโฟล์คซอง และดนตรีจากวงเดอะสะล้อ นอกจากนี้ ตลอดการจัดงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีบ้านป่าเหมี้ยงและอำเภอเมืองปาน นิทรรศการการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงพื้นบ้าน